PRAKTYKI ZAWODOWE

dla studentów germanistyki i studiów polsko-niemieckich

Praktyki zawodowe stanowią integralną część kształcenia ujętego w planie studiów na kierunku filologia germańska I stopnia, SPN oraz filologia germańska II stopnia (specjalność tłumaczenia i przekład) i przygotowują do zawodu związanego z kierunkiem studiów. 

Realizacja kierunkowych praktyk wiąże się z wykorzystaniem w kontekście zaangażowania zawodowego umiejętności zdobytych w toku studiów. Przebieg praktyk definiuje opis kierunku i każdy student powinien kierować się charakterystyką kierunku przy wyborze instytucji, w której odbędzie praktyki.

Praktyki na pierwszym stopniu studiów odbyć musi każdy student, który nie zdecydował się na realizację praktyk dydaktycznych oraz studenci fakultetów zawodowych na stopniu drugim. Powyższe dotyczy wszystkich kierunków filologii germańskiej (również łączonych) i studiów polsko-niemieckich.

Wymiar godzinowy praktyk określa każdorazowo tzw. siatka godzin dla kierunku studiów. Siatki można pobrać ze strony instytutu.

Wyboru miejsca odbywania praktyk dokonuje student, powinno ono jednak spełniać wymogi określone celami praktyk i wymaga akceptacji kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych. Miejscem odbywania praktyk mogą być instytucje współpracujące z krajami obszaru języka niemieckiego lub instytucje z tegoż obszaru, wykorzystujące kompetencję kulturoznawczą, tłumaczeniową, literaturoznawczą w komunikacji, a w wyjątkowych przypadkach również dydaktyczną (w prywatnych szkołach językowych), w szczególności:
a) instytucje kultury i nauki (tj. muzea, teatry, archiwa, instytuty naukowe);
b) podmioty gospodarcze współpracujące z partnerami niemieckojęzycznymi w zakresie komunikacji handlowej w języku niemieckim, tłumaczeń pisemnych i ustnych (np. Infosys Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., BSH Sp. z o.o, CERI International Sp. z o.o., Minol Zenner Sp. z o.o., Brunata Zenner sp. z o.o., Philips Polska sp. z o.o.,  Robert Bosch Sp. z o.o.);
c) biura tłumaczeń;
d) media;
e) jednostki urzędowe administracji publicznej, użytku publicznego, naukowe oraz pozarządowe (np. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi, Post Offenbach am Main, Komenda Wojewódzka Policji);
f) instytucje dydaktyczne, np. szkoły językowe;
g) biura podróży i inne podmioty działające w branży turystycznej;
h) szkoły wyższe i ośrodki akademickie.

Przed rozpoczęciem odbywania praktyk student otrzymuje od kierunkowego opiekuna praktyk niezbędne dokumenty w formie skanów lub oryginałów, w tym imienne skierowanie na praktyki, imienne porozumienie o odbyciu praktyk, a także dziennik praktyk, kartę oceny praktykanta, kartę oceny miejsca praktyk, zasady organizacji praktyk.

Aby zrealizować praktyki zawodowe należy pobrać 3 dokumenty:

– dziennik praktyk

W dzienniku należy uzupełnić:

  • dane osobowe,
  • tabelę z informacjami o miejscu i terminie odbycia oraz zakładowym opiekunie praktyk (podstawą skierowania jest Porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych),
  • tygodniowe karty praktyk (czas pracy, ilość godzin, opis zadań każdego dnia) opatrzone podpisem opiekuna praktyk w zakładzie pracy
  • opinię zakładowego opiekuna praktyk
  • opinię praktykanta o przebiegu praktyk

– skierowanie na praktyki

Składa się z dwóch części. Górną cześć wypełnia student, dolną opiekun praktyk w instytucji przyjmującej na praktyki. Po przecięciu dokumentu jego górna część zostaje w miejscu realizacji praktyk, dolna wraca do kierunkowego opiekuna praktyk.

– porozumienie o prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych (2 egzemplarze)

Porozumienie wydawane jest w dwóch egzemplarzach. Po uzupełnieniu danych osobowych, informacji o terminie praktyk i podpisów opiekunów jeden z egzemplarzy należy przekazać instytucji, w której odbywa się praktyki, drugi zwrócić kierunkowemu opiekunowi praktyk.

Pliki do pobrania

Po zakończeniu praktyk studenci przedstawiają kierunkowemu opiekunowi praktyk zawodowych (we wskazanym wcześniej przez niego terminie) dokumentację w formie skanów lub oryginałów: wypełniony dziennik praktyk, kartę oceny opiekuna praktyk w instytucji przyjmującej, a także kartę oceny miejsca praktyki (warunkowo). Zaliczenia praktyk w oparciu o przedstawioną dokumentację dokonuje kierunkowy opiekun praktyk zawodowych.

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

dla specjalności nauczycielskiej w Instytucie Filologii Germańskiej

Praktyki w programie specjalizacji nauczycielskiej na studiach magisterskich dają studentom możliwość sprawdzenia się w roli nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcy. Program został podzielony na trzy rodzaje praktyk.

Praktyki opiekuńczo-wychowawcze przygotowują studentów do roli nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcy. Ich celem jest zweryfikowanie nabytej wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki w realiach szkolnych. Studenci mają za zadanie obserwować życie placówki edukacyjno – wychowawczej, zapoznać się z jej specyfiką dydaktyczną i sposobem funkcjonowania oraz organizacją pracy pracowników, jak również uczestników procesów pedagogicznych oraz dokumentacją prowadzoną przez placówkę oświatową.

Wymiar praktyk opiekuńczo – wychowawczych: 30 godzin

Czas realizacji: Praktyki opiekuńczo-wychowawcze mogą się odbyć w semestrach 2-4 przed praktykami pedagogicznymi ciągłymi. Wpis do systemu USOS w semestrze 4.

Pliki do pobrania:

 

Pliki do pobrania

Praktyki pedagogiczne ciągłe. Celem praktyki pedagogicznej ciągłej jest samodzielne zaznajomienie się studentów z realiami pracy nauczyciela przedmiotowego. Studenci obserwują lekcje opiekunów praktyk, samodzielnie planują, przygotowują i przeprowadzają serię jednostek lekcyjnych w systemie klasowo – lekcyjnym, wykorzystując nie tylko swą wiedzę z zakresu dydaktyki przedmiotowej, ale również doświadczenie nabyte w czasie praktyk opiekuńczo – wychowawczych oraz praktyk śródrocznych.

Wymiar praktyk pedagogicznych ciągłych: 60 godzin

Czas realizacji: Praktyki pedagogiczne ciągłe mogą się odbyć w semestrach 2-4 po praktykach opiekuńczo-wychowawczych. Wpis do systemu USOS w semestrze 4.

Pliki do pobrania:

 

Pliki do pobrania

Praktyki pedagogiczne musi odbyć każdy student, który wybrał specjalność nauczycielską. Z odbywania praktyk mogą być zwolnieni studenci, którzy podejmą pracę jako nauczyciel języka niemieckiego w szkole na okres nie krótszy niż rok w pełnym wymiarze godzin.

Studenci odbywają praktyki pedagogiczne ciągłe w szkołach podstawowych lub szkołach ponadpodstawowych. Wybór konkretnej placówki zależy od studenta. Można zorientować się, w jakich szkołach nauczany jest język niemiecki i prosić w sekretariacie o kontakt z nauczycielem lub poprosić o radę starszych kolegów. Można też pójść do własnej szkoły.

Opiekun praktyk organizuje spotkanie informacyjne na którym omawia regulamin praktyk i rozdaje dokumenty potrzebne do rozpoczęcia praktyk. Można przeczytać także informacje zamieszczone na stronie Wydziału Filologicznego, w zakładce specjalność nauczycielska.

Do godzin hospitowanych należą obserwacje lekcji przedmiotowych, ale także zebrania z rodzicami, godziny wychowawcze, rady pedagogiczne czy udział w uroczystościach szkolnych.

Tak, jeśli w szkole jest inny nauczyciel, który zgodzi się na hospitację swoich lekcji, tak aby zrealizować wymaganą liczbę godzin.

Można realizować praktyki w więcej niż jednej szkole, jeśli opiekun praktyk i student akceptują takie rozwiązanie i mają na to zgodę szkoły.

W takim przypadku student powinien poprosić nauczyciela-opiekuna o to, aby pomógł mu zorganizować hospitację lekcji wychowawczej u innego nauczyciela.

O zaistniałym fakcie należy poinformować opiekuna praktyk i zorientować się, czy w wybranej szkole jest inny nauczyciel, który mógłby zostać nowym opiekunem praktyk, ostatecznie można też zdecydować się na odbywanie praktyki w innej szkole.

Nie, student prowadzi lekcje w tych klasach, w których uczy opiekun praktyk zgodnie ze swoim planem lekcji. Może jednak hospitować lekcje w klasach innego nauczyciela, jeśli opiekun wyrazi na to zgodę.

Liczba godzin, które student powinien przeprowadzić samodzielnie i hospitować, jest określona w regulaminie praktyk znajdującym się na stronie Instytutu Filologii Germańskiej w zakładce specjalność nauczycielska. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z opiekunem praktyk.

Studenci, którzy wyjeżdżają na stypendia lub mają inne ważne powody rodzinne lub zdrowotne, powinni omówić z opiekunem praktyk możliwość wyznaczenia terminu indywidualnego.