Rozpoczęcie naboru na doktorat w ramach projektu „COTUTELLE”

Uniwersytet Łódzki wraz z Uniwersytetem Justusa Liebiga w Gießen ogłaszają konkurs na doktoranta do projektu „COTUTELLE” w temacie ramowym. Nabór rozpoczyna się 30 stycznia 2024 r.

 

Między-, wielokulturowość, migracje, ucieczki i emigracja w kontekstach niemiecko-wschodnioeuropejskich. Inter- und Multikulturalität, Migrationen, Flucht und Exil in deutsch-ostoeuropäischen Kontexten.

Konkurs kierowany jest do doktorantów SDNH UŁ i JLU Gießen wyrażających chęć realizacji pracy doktorskiej w trybie cotutelle!

Oferujemy:

 • doktorat międzynarodowy realizowany jednocześnie w dwóch uczelniach: JLU Gießen i UŁ;
 • roczny staż w Uniwersytecie Justusa Liebiega w Gießen;
 • dodatek mobilnościowy w kwocie 1000 euro przez 12 miesięcy, wypłacany przez JLU Gießen;
 • pomoc w poszukiwaniu korzystnego finansowo miejsca zamieszkania.

Wymagania:

 • temat pracy doktorskiej zaproponowany przez kandydata wymaga dostosowania do ogłoszonej w konkursie problematyki Projektu;
 • znajomość języków: angielskiego na poziomie B2 oraz jednego z dwóch: niemieckiego lub polskiego na poziomie min. B1 (potwierdzonej certyfikatem lub ukończeniem odpowiedniej filologii).

Dokumenty wymagane od kandydatów w postępowaniu konkursowym:

 • dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra, magistra inżyniera lub tytułem równorzędnym;
 • wniosek konkursowy;
 • konspekt rozprawy doktorskiej przygotowany w języku polski, angielskim lub niemieckim;
 • informacje dotyczące działalności naukowo-badawczej oraz aktywności popularyzatorskiej, społecznej i organizacyjnej;
 • certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz jednego z dwóch: niemieckiego lub polskiego na poziomie co najmniej B1.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka możliwe jest przeprowadzenie rozmowy sprawdzającej poziom językowy przez specjalistów z Wydziału Filologicznego UŁ lub JLU.

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby ze stopniem doktora lub doktoranci innej szkoły doktorskiej w Polsce.

Zainteresowanych udziałem w programie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi poniżej w zakładce "Pliki do pobrania".

Kontakt:
Sekretarz Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UŁ
adres e-mail: sdnh@uni.lodz.pl

 

Pliki do pobrania

Regulamin projektu „COTUTELLE”
Harmonogram konkursu
Załącznik 1: Wniosek konkursowy